klub stereoskopické fotografie

Odvození vztahů pro výpočet deviace (2/3)

Výpočet deviace stereoskopicky zobrazeného obecného bodu

Bod se zobrazí na levém snímku jako XL a na pravém jako XR. Deviace dX je rozdílnost polohy těchto bodů na snímku, a je závislá na následujících hodnotách:

deviace bodu

Na základě podobnosti trojúhelníků X XL XR a X SL SR, respektive poměru jejich výšek a základen, můžeme vyjádřit následující vztah:

(f+x)/(d_X+b)=x/b

a odtud úpravou:

d_X=bf/x

Maximální deviace, pokud je nejvzdálenější bod v nekonečnu

Dílčí obrazy L a R velmi vzdáleného bodu se zobrazí s nulovou deviací, jak je patrné na následujícím schéma:

deviace velmi vzdáleného bodu

Mezní deviace na fotografii tedy bude určena pouze nejbližším bodem v obraze, a pro její výpočet platí výše odvozený vztah, kde x je vzdálenost nejbližšího bodu:

d=bf/x

Vzájemný poměr vzdálenosti nejbližšího předmětu, stereoskopické základny a ohniskové vzdálenosti je tedy nutné při fotografování přizpůsobit tak, aby výsledná velikost deviace nepřekoročila mezní hodnotu.

Maximální deviace obecně

Pokud je na fotografii vyloučeno veškeré vzdálené pozadí, je mezní deviace určena rozdílem deviace nejbližšího bodu dX a deviace nejvzdálenějšího bodu dY, jak je patrné ze schéma:

deviace nejvzdálenějsího a nejbližšího bodu

pro velikost deviace tedy platí:

d=bf/x-bf/y

pozn.: situace s nejvdzálenějším bodem v nekonečnu je pouze speciální případ, pro který platí totožný vztah - po dosazení y=∞ bude hodnota dY nulová.