klub stereoskopické fotografie

Úprava prohlížečky Realist Red Button na 7p prohlížečku

Martin Zimmerman

Proč Realist Red Button

Na současném trhu existuje několik typů stereo prohlížeček v různých cenových kategoriích. Stejně tak jako pro technickou kvalitu fotografií je stěžejní kvalita optiky objektivů, tak podobně je důležitá kvalita optiky prohlížečky pro pohodlí pozorovatele při prohlížení stereo-snímků. Cílem následujících bodů je kriticky zhodnotit výhody a nevýhody prohlížečky Realist Red Button.

Výhody, které poskytuje prohlížečka Realist Red Button oproti konkurenci:

Možné nevýhody:

Co je to chromatická aberace

Na rozdíl od levnějších variant stereo-prohlížeček, jejichž okuláry jsou obvykle osazeny jednoduchými plastovými čočkami, jsou okuláry prohlížečky Realist Red Button osazeny skleněnými čočkami tvořícími achromatický dublet. V čem spočívá výhoda tohoto řešení?

Je obecně známo, že na rozhraní prostředí dochází k lomu paprsku světla. Pokud budeme tuto problematiku zkoumat detailněji tak zjistíme, že index lomu není konstanta, ale že jeho hodnota je závislá na vlnové délce pozorovaného světla. Uvažujeme-li bílé světlo, tak v tomto jsou rovnoměrně zastoupeny všechny vlnové délky viditelného spektra. Vzhledem k předchozí definici je tedy možno usoudit, že pro každou barvu, definovanou příslušnou vlnovou délkou, existuje jiný index lomu na rozhraní prostředí (např. vzduch sklo).

Popsanou situaci dokumentuje obr. 1a, popisující vliv různého indexu lomu pro vlnové délky příslušející barvám RGB (červená, zelená, modrá). Z obrázku je patrno, že každá z barev je čočkou zaostřena do jiného bodu na ose čočky. Tato optická vada je popisována jako chromatická aberace. Achromatický dublet je označení po soustavu dvou čoček (spojka z korundového skla, rozptylka z flintového skla), kdy pro vhodnou geometrii obou čoček je možno docílit zaostření dvou barev (modrá, červená) do jednoho ohniska a snížení optické chyby pro zbývající část spektra viz obr. 1b.

chromatická aberace

Obr. 1 Index lomu, a) jednoduchá čočka, b) achromatický dublet (zdroj)

1) Postup úpravy prohlížečky – demontáž

Jedním z prvních kroků při úpravě prohlížečky je nutná demontáž dílů, které mají být upraveny. Jednoduchým odstraněním tří šroubů (horní kryt prohlížečky, dva šrouby po stranách držící část okuláru) je možno prohlížečku rozebrat na tři základní části viz obr. 2.

Red Button - demontáž

Obr. 2 Tři hlavní části prohlížečky Realist Red Button

Jedná se o samotný okulár včetně ostřícího mechanismu, zadní spodní část sloužící jako dok pro dvojici baterií formátu D, která zároveň obsahuje objímku pro zdroj světla a horní kryt, jehož částí je i bílá reflexní vložka sloužící k nasměrování světla žárovky tak, aby došlo k rovnoměrnému prosvětlení vloženého snímku.

Red Button - části k úpravě

Obr. 3 Části k úpravě

Samotná úprava spočívá v rozšíření průhledů v zadní části okuláru a také v krytu baterií viz obr. 3 tak, abychom umožnili prosvítit celou plochu snímku.

2) Postup úpravy prohlížečky – demontáž a úprava části okuláru

Sekce okuláru je složena ze dvou vzájemně se pohybujících plastových částí. Jedna, čelní, která v sobě nese čočky okuláru a dále zadní část, s čtvercovými průhledy. Za účelem prohlížení fotografií formátu 7p a více je nutné rozšíření průhledů v zadní části okuláru. K tomu, aby při jejich úpravě nedošlo k poškození optiky, je nutné tento prvek demontovat na jednotlivé části viz obr. 4.

Red Button - Demontovaná část okuláru

Obr. 4 Demontovaná část okuláru

Red Button - Uložení ozubeného ostřícího hřídele

Obr. 5 Uložení ozubeného ostřícího hřídele

Red Button - Postup vyjmutí pružiny

Obr. 6 Postup vyjmutí pružiny

Pomocí ostrého zalamovacího nože a ocelového pravítka byly vyznačeny obrysové linky nových průhledů, viz obr. 7a a obr. 7b (zvýrazněny zelenou barvou). Ve středové části došlo k úběru 5 mm materiálu. Na vnějších stranách došlo k úběru materiálu tak, aby hrany rámečku na pravé a levé vnější části lícovaly s vnitřními stěnami plastového dílu. Následně bylo provedeno zkosení hran o přibližně 45°. Vnější části průhledu mají zkosení směrem ven, viz obr. 8. U vnitřní části průhledů byly hrany podbroušeny směrem dovnitř o cca 45° viz obr. 9. Ve vrchní části plastového dílu je umístěn půlkruhový prolis, který ve výsledku umožňuje pohodlné zakládání a především vyjímání rámečků z prohlížečky. Tento, aby nezasahoval do prostoru průhledu, je potřeba také pod daným úhlem odbrousit, viz obr. 9. U horních a spodních hran průhledů byla zkosení v rozích upravena tak, aby kopírovala ta původní a plynule na ně navazovala. Pro odstranění přebytečného materiálu byl použit ostrý zalamovací nůž a malé modelářské pilníky.

VELMI DŮLEŽITÉ: Je potřeba míti na paměti, že nové hrany, které vytvoříte při rozšiřování průhledů, budou viditelné v okuláru při prosvěcování snímků. Proto to je na místě věnovat jejich úpravě značnou pozornost, aby rozšíření obou průhledů bylo symetrické. Pakliže nebude, může tato skutečnost ovlivnit pohodlí při prohlížení snímků, kdy průhled pro pravé a levé okno budou jinak tvarovány.

Finální vzhled dílu po úpravě viz obr. 8 a obr. 9.

Red Button - Materiál k odebrání zadní části okuláru

Obr. 7 Materiál k odebrání zadní části okuláru

Red Button - Zadní část okuláru po provedených úpravách

Obr. 8 Zadní část okuláru po provedených úpravách

Red Button - Vnitřní úprava části okuláru

Obr. 9 Vnitřní úprava části okuláru

3) Postup úpravy prohlížečky – úprava části krytu baterií

U krytu baterií je potřeba opět v jeho přední části rozšířit otvory (průhledy), kterými bude procházet světlo emitované žárovkou a odražené bílou odraznou plochou. Pokud by byly průhledy příliš úzké, nedošlo by k prosvícení celé plochy snímku.

Nejdříve byly pomocí ocelového pravítka a hrotu zalamovacího nože naznačeny obrysy nových průhledů, které jsou na obr. 10 zvýrazněny zelenou barvou. Červená barva naopak vyznačuje místa, ve kterých byl materiál odebrán. Hrany průhledů ve střední části prohlížečky byly opět posunuty o 5 mm. Vnější hrany průhledů byly opět posunuty tak, aby navázaly na zakřivenou odraznou plochu. Posléze bylo provedeno zkosení vnějších hran průhledů tak, aby nově vzniklá zkosená plocha plynule navázala na zakřivenou odraznou část. Výška průhledů byla zachována. Při rozšiřování průhledů se vyvarujte poškození zadní zakřivené plochy, která slouží jako odrazná plocha pro světlo žárovky. Pokud tuto plochu výrazně poškodíte, může to mít vliv na rovnoměrnost podsvícení snímku.

Na rozdíl od předchozího dílu, nově vzniklé hrany nejsou přímo viditelné. Proto menší odchylky v tvarech obou průhledů by neměli zapříčinit nepohodlí při pozorování snímků.

Red Button - Úprava krytu baterií

Obr. 10 Úprava krytu baterií

Jako poslední část úpravy krytu baterií je vymalování prostoru, ve kterém se nachází žárovka bílou barvou. Bílá barva neovlivní barvu světla a zároveň světlo emitované ze žárovky odráží průzory a dochází tak k prosvícení vloženého snímku. Pro vymalování prostoru žárovky byla použita barva XF-2 FLAT WHITE v neředěném stavu, kterou je možno zakoupit spolu se štětcem např. v modelářských potřebách. Akrylátová barva má dobrou přilnavost na bakelitových dílech. Pro rovnoměrné pokrytí plochy bílou barvou je potřeba několik nátěrů. Zároveň je nutné nechat barvu dostatečně dlouho vytvrdit a zaschnout. Páry uvolňující se při schnutí barvy by mohly poškodit snímky, a proto autor doporučuje vkládat rámečky se snímky do prohlížečky, až když je barva plně vytvrzena.

4) Postup úpravy prohlížečky – úprava části držáku baterií

Zároveň je vhodné vymalovat bílou barvou i okolí objímky žárovky v dílu držáku baterií tak, aby světlo vyzářené žárovkou směrem dolů bylo odraženo a využito k prosvícení snímků.

5) Postup úpravy prohlížečky – montáž

Nejprve je potřeba opět sestavit část okuláru. Opakujete kroky, které byly popsány v části 2) Postup úpravy prohlížečky – demontáž a úprava části okuláru v obráceném pořadí. Poté je možno složit tři základní komponenty prohlížečky viz část 1) Postup úpravy prohlížečky – demontáž.

Prohlížečka využívá pro svícení 2ks baterií typu D. Tyto jsou však hůře dostupné (např. ve srovnání s bateriemi typu AA) a proto je možno použít redukcí, které umožní v prohlížečce použít dvojici baterií typu AA (možnost využití dobíjecích baterií). Významně se tak sníží i hmotnost samotné prohlížečky s vloženými bateriemi.

Jak slepit bakelit

Mnohdy se stává, že prohlížečky prodávané na aukčních portálech jsou poškozeny a některé díly jsou rozlomeny. Osobně jsem při výběru hledal takovou, která je v dobrém kosmetickém stavu bez prasklin. Posléze jsem si tyto vyrobil sám neobratnou manipulací s jedním kusem prohlížečky. Upravenou část okuláru s nově vybroušenými průzory jsem chtěl zbavit prachu tím, že jsem ji opláchl pod tekoucí vodou. Při oklepávání vody součást zavadila o umyvadlo a rozletěla se na cca 6 kusů. Naštěstí dostatečně velkých, aby bylo možné je nalézt a slepit. K lepení jsem využil lepidla UHU. Dle doporučení na stránce jsem zvolil lepidla UHU plus série.

Při podobném incidentu je potřeba zabránit kontaminaci lomových ploch mastnotami. Slepené součásti drží pevně a lepidlo vytlačené ze spojů je možno bez problému odstranit ostrým nožem.

Zdroje, z kterých byly čerpány informace

zpět do knihovny